Ochrana pred požiarmi

Vieme, ako plniť povinnosti a úlohy na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávenenie.

Civilná ochrana

Súbor zákonných nariadení a postupov, ktoré sa uplatňujú v prípade vzniku mimoriadnych udalostí s cieľom chrániť životy, majetok a životné prostredie.

Prevádzkový poriadok

Vypracujeme vám súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnancov a na ochranu verejného zdravia vo vašom zariadení.

Kontrola hasiacich prístrojov

Vieme, ako plniť povinnosti a úlohy na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávenenie.

Bezpečnostné značenie

Skontrolujeme vaše prevádzky, určíme a dodáme vám kompletné bezpečnostné a zdravotné značenie, ktoré určuje zákon.

Píšeme pre vás

Vďaka našim článkom z oblasti BOZP, pracovnej zdravotnej služby a ochrany pred požiarmi vám už neunikne nič podstatné.

Štatistika pokút, kontrôl a pracovných úrazov za rok 2018

0
VÝŠKA UDELENÝCH POKÚT V €
0
CELKOVÝ POČET ÚRAZOV
0
POČET KONTRÔL
0
SMRTEĽNÉ PRACOVNÉ ÚRAZY