Odpovedáme na Vaše otázky

1Čo musím splniť v oblasti BOZP a OPP pri založení s.r.o.?

 Novozaložená spoločnosť, aj v prípade že má iba jedného zamestnanca, má povinnosť zabezpečiť si zmluvný vzťah s bezpečnostným technikom na zaistenie bezpečnostnotechnickej služby (BTS). Prostredníctvom technika požiarnej ochrany má zase povinnosť zabezpečiť si požiadavky na požiarnu ochranu.

Čo sa týka BOZP dokumentácie – v prípade, že spoločnosť nemá žiadnych zamestnancov a konateľ spoločnosti nemá pracovnoprávny vzťah so spoločnosťou, dokumentáciu nepotrebuje. Ak však konateľ spoločnosti zamestnáva sám seba, vzniká mu povinnosť zabezpečiť dokumentáciu v primeranom rozsahu.

Čo sa týka BOZP školení – tie musia mať absolvované všetci zamestnanci, aj konatelia, ktorí zamestnávajú len samých seba.

2Prečo potrebujem dokumentáciu a školenia o BOZP, OPP a PZS?

Dokumentácia a školenia v oblastiach BOZP, OPP a PZS sú povinné zo zákona. Ich hlavnou úlohou je predchádzať pracovným úrazom, vznikom požiaru a podobne. V prípade, že takáto situácia nastane, príslušné štátne inštitúcie okamžite prešetrujú a zisťujú, či má daná spoločnosť splnené všetky zákonné povinnosti. V prípade ich neplnenia či nedodržania hrozí zamestnávateľovi trestnoprávna zodpovednosť a pokuta v minimálnej výške 33 000 EUR.

3Kto má vlastne zo zákona povinnosť zabezpečiť BOZP a OPP?

Školenia povinné zo zákona v oblasti BOZP a OPP musia absolvovať všetci zamestnanci, dohodári, či brigádnici hneď od prvého dňa začatia pracovnej činnosti. Školenia sa týkajú úplne všetkých zamestnávateľov, aj v prípade že majú len jedného zamestnanca, alebo ak zamestnávajú len samých seba. Školenia je povinný zabezpečiť zamestnávateľ na svoje náklady. Tieto povinnosti sa týkajú aj živnostníkov.

4S akou frekvenciou musím zabezpečiť školenia?

Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť školenia pre každého zamestnanca (vrátane dohodára, brigádnika, …) ihneď pri nástupe do zamestnania. Následne ho musí periodicky opakovať každé 2 roky.

Existujú tiež špecifické školenia zamestnancov, pri ktorých je potrebné opakovanie školenia každých 12 mesiacov – napríklad práce vo výškach.

5Týkajú sa ma povinnosti so školením aj v prípade, že mám len zamestnancov na dohodu?

Áno. Školenia z oblasti BOZP a OPP sú zo zákona povinné pre všetkých zamestnancov, bez ohľadu na to, či pracujú na trvalý/skrátený pracovný pomer alebo dohodu.

6Ak moji zamestnanci majú absolvované školenia z ich predošlého zamestnania, musím im aj tak zabezpečiť školenie aj u mňa?

Áno. Zo zákona sú všetci zamestnanci povinní opätovne absolvovať školenia pri začatí nového pracovného pomeru. Školenia a zodpovednosť za ich absolvovanie sa viaže vždy na súčasného zamestnávateľa, nie predchádzajúceho.

7Svojich zamestnancov ši školím sám, viem im najlepšie vysvetliť čo a ako majú robiť. Stačí to na splnenie zákonných povinností?

Nie, takto vykonávané školenie nestačí, ak nemáte absolvované školenie a skúšky bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany. V prípade kontroly musíte preukázať konkrétne oblasti, z ktorých bol Váš zamestnanec preškolený. Potrebný rozsah Vám určí bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany.

8Moja firma sídli v prenajatých priestoroch – vzniká mi aj tak povinnosť v oblasti zabezpečenia dokumentácie a školení OPP?

Častokrát si zamestnávateľ myslí, že keď je v prenájme, odpadáva mu povinnosť zabezpečenia povinností z oblasti OPP či BOZP – skutočnosť je vo väčšine prípadov celkom iná. Väčšina prenajímateľov nezabezpečuje ani požiarnu ochranu prenajímaných priestorov, ani školenia pracovníkov. V sume, ktorú za prenájom platíte spravidla nie sú zahrnuté aj služby BOZP a OPP, tým pádom prenajímateľ či správca budovy nezodpovedá za jednotlivé pracoviská nájomcov. Tí musia mať svoje pracovisko zabezpečené v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa BOZP, OPP a PZS samostatne. Na zistenie, ktoré povinnosti Vám prenajímateľ zabezpečuje a ktoré musíte zabezpečiť Vy sami, odporúčame preštudovať nájomnú zmluvu, v ktorej by mali byť všetky zodpovedajúce náležitosti, zodpovednosti a povinnosti jednotlivých strán uvedené.

Výslednou odpoveďou teda je, že podnikanie v prenajatých priestoroch nezbavuje zamestnávateľa žiadnej z povinností v oblasti BOZP a OPP.

9Týka sa ma hygienické minimum? Kto to kontroluje a kedy mi hrozí pokuta?

Odborná spôsobilosť pre hygienické minimum je potrebná pre zamestnancov v reštauráciách, baroch, kaviarňach, obchodoch s potravinami, výrobniach potravín, taktiež v kozmetických štúdiách, masážnych salónoch a podobne. Inak povedané všade tam, kde sa vykonáva epidemiologicky závažná činnosť – to je činnosť, pri ktorej hrozí riziko vzniku alebo šírenia prenosného ochorenia pri nedodržaní zásad osobnej hygieny).

Hygienické minimum kontrolujú Regionálne úrady verejného zdravotníctva a pokuta za nedodržanie povinností vyplývajúcich zo zákona hrozí nielen zamestnávateľovi, ale aj samotnému zamestnancovi.

10Koľko hasiacich prístrojov musím mať na prevádzke?

Potrebné množstvo a druh hasiacich prístrojov závisí od veľkosti, charakteru a druhu prevádzky. Každoročne vznikne na Slovensku okolo 10 000 požiarov, preto je dôležité byť pripravený a chrániť svoje pracovisko. V prípade, že v prevádzke nemáte nainštalované zariadenia na zdolávanie požiarov, odporúčame poradiť sa s požiarnym technikom, ktorý Vám odporučí najvhodnejšie riešenie pre Vašu prevádzku.

11Priestory, v ktorých podnikám mám poistené proti požiaru, preto nepotrebujem OPP.

Bohužiaľ to nie je pravda, aj keď mnoho zamestnávateľov si to myslí. V prípade, ak aj máte poistené priestory proti požiaru, ak nedodržiavate zákonom určené zásady Požiarnej ochrany, poisťovňa Vám príslušnú poistnú čiastku nevyplatí a poistné tak platíte zbytočne.

12Doteraz som žiadne BOZP, OPP a PZS neriešil, prečo by som mal začať práve teraz?

Povinnosti z oblasti BOZP a OPP patria medzi základné požiadavky pre výkon akejkoľvek pracovnej činnosti. Sú popísané v článku číslo tridsaťšesť Ústavy Slovenskej republiky a ich nedodržiavanie je prísne trestané – za ich nedodržanie sa môžete dokonca z dôvodu nedbanlivosti ocitnúť aj vo väzení.

13Ešte som nezažil žiadnu kontrolu, chodia vôbec? A kto ich má vlastne na starosti?

Dohliadanie na dodržiavanie BOZP má na starosti Inšpektorát práce. Na dodržiavanie OPP dohliada Hasičský a záchranný zbor. Hygienu a hygienické minimum kontrolujú Regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Jednotlivé inštitúcie vykonávajú neohlásené kontroly pravidelne a nezávisle od seba. Pri zistení nedodržiavania zákonných povinností ukladajú pokuty vo výške od 500 do 100 000 EUR. Štátne orgány dozoru majú zo zákona povinnosť kontrolovať zamestnávateľov za účelom prevencie v jednotlivých oblastiach, preto môže byť len otázka času, kedy Vám jeden z príslušných orgánov môže zaklopať na dvere.

Situácia, kedy sa kontrole určite nevyhnete je vážny pracovný úraz, prípadne smrť zamestnanca. V prípade, že zamestnávateľ nemá vtedy splnené všetky zákonné povinnosti, hrozí mu až trestnoprávna zodpovednosť a pokuta od 33 000 EUR. Najprísnejšie kontroly sú okrem pracovných úrazov tiež pri vzniku požiaru.

Najčastejšie pokuty a ich vyčíslenie:

Absencia zákonného školenia – 1 200 EUR

Chýbajúca/Neaktuálna dokumentácia – 600 EUR

Chýbajúca obhliadka pracoviska – 800 EUR

Chýbajúci požiarny poplach – 700 EUR

Chýbajúce revízie elektrických spotrebičov – 1 500 EUR

Potrebujete vyriešiť BOZP vo Vašej firme? Napíšte nám.

  O ktoré služby máte záujem?

  Dokumentácia BOZP + školenie
  Bezpečnostnotechnická služba (BTS)
  Dokumentácia ochrany pred požiarmi + školenie (OPP)
  Pracovná zdravotná služba (PZS)
  Bezpečnostné a zdravotné značenie

  Kontrola hasiacich prístrojov

  Informácie o spoločnosti


  Kontaktná osoba