Živnostníci a BOZP

Živnostníci a BOZP

Mnoho živnostníkov sa mylne domnieva, že BOZP je výhradnou záležitosťou medzi zamestnávateľom a zamestnancom, a preto nie je potrebné, aby dané školenie absolvoval, najmä ak žiadnych iných pracovníkov nezamestnáva. Zákon 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci nám jasne definuje v §2 ods 2. písm. b, že povinnosti vyplývajúce z BOZP sa vzťahujú…

Práca v zime z hľadiska BOZP

BOZP a práca v chlade

Zamestnávateľ je pri práci v chlade povinný upraviť čas práce tak, aby bezpečnostné prestávky medzi jednotlivými časovými úsekmi nepretržitej práce umožnili pobyt v ohrievanej miestnosti/ohrievarni najmenej 10 minút ⏳ Maximálny časový úsek nepretržitej práce pri teplote prostredia: a) od 10 °C do 4 °C neprekročí 3 hodiny, b) od 4 °C do -10 °C neprekročí 2…

BOZP pri zakladaní firmy: krok po kroku

Začínate podnikať? Ak zakladáte firmu, jednou z vašich povinností je myslieť najmä na ochranu zdravia pri práci a zabezpečiť sebe aj svojim zamestnancom vhodné podmienky a bezpečné pracovné prostredie. Na čo všetko treba pri zakladaní firmy myslieť z hľadiska BOZP vám krok po kroku vysvetlíme v článku. Krok: Výber spoločnosti, ktorá vám bude zabezpečovať potrebné náležitosti Pri zakladaní novej…

Čo je prevádzkový poriadok a ktoré prevádzky ho musia mať?

Vyznať sa v spleti zákonných ustanovení a paragrafov je niekedy skutočnou výzvou, ktorá stojí pre nejedným podnikateľom. Keďže však platí pravidlo, že neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje, každý podnikateľ je povinný oboznámiť sa so zákonnými povinnosťami vzťahujúcimi sa na jeho podnikanie. Tento článok je venovaný najmä majiteľom prevádzok a tým, ktorí uvažujú o tomto druhu podnikania. Jednou zo zákonných povinností,…

Vyhradené technické zariadenia - BOZP-skolenia.sk

Vyhradené technické zariadenia – VTZ

Vyhradené technické zariadenia sú téma, ktorá sa týka nielen zamestnávateľov a pracovného prostredia, ale taktiež aj bežných fyzických osôb a domácností. Postupne si prejdeme 4 hlavné skupiny VTZ – tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové. V závere článku Vám priblížime tiež problematiku a povinnosti pre plynové a tlakové zariadenia v domácnostiach a bytových domoch. Požiadavky na bezpečnosť technických zariadení určuje zákon č. 124/2006…

Pracovná zdravotná služba PZS | BOZP-skolenia.sk

Pracovná zdravotná služby – zmeny od júla 2017

Vláda v októbri 2016 schválila návrh riešenia zabezpečenia Pracovnej zdravotnej služby (PZS) zo strany zamestnávateľa vo väzbe na počet zamestnancov a stupeň zdravotného rizika. Ministerstvo hospodárstva v máji 2017 predstavilo balíček opatrení, ktorého súčasťou je aj prehodnotenie zdravotného dohľadu nad zamestnancami prostredníctvom PZS. Cieľom opatrení je zjednodušiť podmienky pri zamestnávaní bezrizikových zamestnancov – teda zamestnancov v I a II kategórii prác.…

BOZP dokumentácia

Dokumentácia BOZP

Dokumentácia BOZP musí byť zamestnávateľom vedená za účelom zabezpečenia požiadaviek stanovených legislatívou Slovenskej republiky. Dokumentácia obsahuje základné smernice, vnútorné predpisy, postupy opatrení, zásady BOZP, zoznamy, evidencie a posúdenia rizík. Základný obsah dokumentácie je záväzný pre každého zamestnávateľa bez ohľadu na počet zamestnancov a veľkosť organizácie. Podnikatelia, ktorí nie sú povinní viesť dokumentáciu BOZP sú Konatelia s.r.o.…

Lekárnička na pracovisku

Lekárnička na pracovisku

Človek strávi v priemere v zamestnaní skoro polovicu svojho života, pričom je v tomto pracovnom prostredí vystavený pôsobeniu viacerých faktorov. Vzhľadom na rizikovosť niektorých z nich, vyplýva pre zamestnávateľa zo zákona povinnosť vytvárať zamestnancovi také pracovné podmienky, ktoré mu umožnia vykonávať prácu bez poškodenia zdravia. Ak sa pracovným podmienkam nevenuje dostatočná pozornosť, pribúdajú pracovné úrazy, poškodenia zdravia, či iné ochorenia…

Dvíhanie bremien BOZP

BOZP a dvíhanie bremien

Chránime Vaše zdravie Účelom a snahou BOZP je hlavne chrániť zdravie a posilniť prevenciu pri ochrane bezpečnosti a zdravia zamestnancov pri práci. Najčastejším problémom pri práci je práve nadmerné, dlhodobé a monotónne zaťaženie podporno – pohybového systému, v dôsledku čoho sa u zamestnancov vyskytujú ochorenia chrbtice, svalov, šliach čí kĺbov. Preto je najmä v súčasnej…