Kompletné služby BOZP

Pre našich klientov poskytujeme kompletné služby BOZP. Môžete sa spoľahnúť na profesionálny prístup a poradenstvo vo všetkých oblastiach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

BOZP dokumentácia a školenia

Vyriešime za vás zákonné povinnosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vypracujeme potrebnú dokumentáciu a vyškolíme vašich zamestnancov.

Bezpečnostnotechnická služba

Identifikujeme a posúdime riziká, vypracujeme kompletnú dokumentáciu, vyškolíme vašich zamestnancov a poskytneme odborné poradenstvo.

Pracovná zdravotná služba

Prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov, ochrana a podpora zdravia s prihliadnutím na zdravotnú spôsobilosť zamestnancov.

Ochrana pred požiarmi

Vieme, ako plniť povinnosti a úlohy na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávenenie.

Civilná ochrana

Súbor zákonných nariadení a postupov, ktoré sa uplatňujú v prípade vzniku mimoriadnych udalostí s cieľom chrániť životy, majetok a životné prostredie.

Prevádzkový poriadok

Vypracujeme vám súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnancov a na ochranu verejného zdravia vo vašom zariadení.

Kontrola hasiacich prístrojov

Pomôžeme vám vykonať revíziu všetkých hasiacích prístrojov vo vašej firme. Tie sa kontrolujú každých 12, resp. 24mesiacov v závislosti od výrobcu.

Bezpečnostné značenie

Skontrolujeme vaše prevádzky, určíme a dodáme vám kompletné bezpečnostné a zdravotné značenie, ktoré určuje zákon.