Ako bude prebiehať
naša spolupráca?

Postaráme sa o Vás v oblasti BOZP a OPP - BOZP-skolenia.sk
Prvé informácie a spoznanie Vašej spoločnosti

Potrebujeme Vás spoznať a práve preto sa budeme veľa pýtať na informácie o Vašej firme, jej fungovaní a zamestnancoch.

Analýza potrieb a
cenová ponuka

Na základe dostupných informácií posúdime, ktoré naše služby sú pre Vás potrebné a ušijeme Vám ponuku na mieru.

Doručenie objednaných
služieb

Začíname pracovať na Vašich dokumentoch a objednaných službách. O termíne dodania budete vždy vopred informovaný.

Klientom zastrešujeme komplexné služby BOZP a OPP

BOZP dokumentácie a školenia

Pod skratkou BOZP si môžeme vybaviť súbor všeobecných zásad prevencie a základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pre vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

Prevádzkové poriadky

Prevádzkový poriadok je súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení. Povinnosť mať vypracovaný a schválený prevádzkový poriadok však zákon ukladá len niektorým podnikateľom a len pre niektoré druhy prevádzok. 

Bezpečnostnotechnická služba

Pri BTS službe Vám vypracujeme kompletnú dokumentáciu BOZP v zmysle právnych predpisov, vyškolíme Vašich zamestnancov, identifikujeme a posúdime riziká, zastúpime Vás pri styku s orgánmi štátnej správy a dohliadneme na plnenie povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP.

Ochrana pred požiarmi

V rámci ochrany pred požiarmi Vám zabezpečíme vypracovanie, vedenie a udržiavanie potrebnej dokumentácie,
vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok či organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.

Pracovná zdravotná služba

Zhodnotíme pre Vás zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, vyhotovíme návrhy na zaradenie prác do kategórií z pohľadu zdravotných rizík a poskytujeme primerané poradenstvo zamestnávateľovi i zamestnancom.

Revízia hasiacich prístrojov

Zabezpečíme pre Vás tlakové skúšky, ktoré sú potrebné každých 5 rokov a kontrolu hasiacich prístrojov, ktoré sa kontrolujú každých 12, respektíve 24 mesiacov v závislosti od výrobcu a dátumu zakúpenia. 

„Spoznanie nášho klienta a správne nastavená spolupráca je pre nás základom.“