Bezpečnostnotechnická služba (BTS)

Pomáhame vám naplniť zákonné náležitosti bezpečnostnotechnickej služby v zmysle § 21 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

V rámci BTS sa vám postaráme o:

  1. vypracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle právnych predpisov
  2. školenia súčasných i nových zamestnancov
  3. odborné poradenstvo pre zamestnávateľa a všetkých vedúcich zamestnancov
  4. identifikujeme a posúdime riziká pri vami vykonávaných činnostiach
  5. výkon previerok pracovísk a identifikáciu nedostatkov, návrh vylepšení a následnú kontrolnú činnosť
  6. zastupovanie pri styku s orgánmi štátnej správy
  7. dohľad nad plnením povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP

Máte záujem o naše služby? Napíšte nám.

O ktoré služby máte záujem?

Dokumentácia BOZP + školenie
Bezpečnostnotechnická služba (BTS)
Dokumentácia ochrany pred požiarmi + školenie (OPP)
Pracovná zdravotná služba (PZS)
Bezpečnostné a zdravotné značenie

Kontrola hasiacich prístrojov

Informácie o spoločnosti


Kontaktná osoba

Slovenčina