Pomáhame vám naplniť zákonné náležitosti bezpečnostnotechnickej služby v zmysle § 21 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

V rámci BTS sa vám postaráme o:

 1. vypracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle právnych predpisov
 2. školenia súčasných i nových zamestnancov
 3. odborné poradenstvo pre zamestnávateľa a všetkých vedúcich zamestnancov
 4. identifikujeme a posúdime riziká pri vami vykonávaných činnostiach
 5. výkon previerok pracovísk a identifikáciu nedostatkov, návrh vylepšení a následnú kontrolnú činnosť
 6. zastupovanie pri styku s orgánmi štátnej správy
 7. dohľad nad plnením povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP

Máte záujem o naše služby? Napíšte nám.

  O ktoré služby máte záujem?

  Dokumentácia BOZP + školenie
  Bezpečnostnotechnická služba (BTS)
  Dokumentácia ochrany pred požiarmi + školenie (OPP)
  Pracovná zdravotná služba (PZS)
  Bezpečnostné a zdravotné značenie

  Kontrola hasiacich prístrojov

  Informácie o spoločnosti


  Kontaktná osoba