S našim technikom požiarnej ochrany pre vás zabezpečíme:

 • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
 • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov

Obsah nami vypracovanej  dokumentácie:

 • požiarná identifikačná karta
 • požiarny poriadok pracoviska
 • požiarne poplachové smernice
 • požiarny evakuačný plán
 • požiarna kniha
 • analýza nebezpečenstiev vzniku požiaru
 • doklady o kontrole požiarno-technických zariadení a požiarnych vodovodov
 • údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi
 • dokumentácia o vyškolení zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi
 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
 • dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby
 • dokumentácia o požiarno-bezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
 • a ďalšie potrebné doklady, ak tak ustanovujú osobitné predpisy

Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 17:30.

Radi vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

O ktoré služby máte záujem?

Dokumentácia BOZP + školenie
Bezpečnostnotechnická služba (BTS)
Dokumentácia ochrany pred požiarmi + školenie (OPP)
Pracovná zdravotná služba (PZS)
Bezpečnostné a zdravotné značenie

Informácie o spoločnosti


Kontaktná osoba

Summary
Service Type
Ochrana pred požiarmi (OPP)
Provider Name
3MON s. r. o.,
Černyševského 10,Bratislava,85101,
Telephone No.+421918641394
Area
Slovensko
Description
S našim technikom požiarnej ochrany pre vás zabezpečíme vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom, vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok a iné.