Náš technik požiarnej ochrany pre vás zabezpečí:

 • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
 • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachovObsah vypracovanej dokumentácie ochrany pred požiarmi:

 • požiarná identifikačná karta
 • požiarny poriadok pracoviska
 • požiarne poplachové smernice
 • požiarny evakuačný plán
 • požiarna kniha
 • analýza nebezpečenstiev vzniku požiaru
 • doklady o kontrole požiarno-technických zariadení a požiarnych vodovodov
 • údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi
 • dokumentácia o vyškolení zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi
 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
 • dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby
 • dokumentácia o požiarno-bezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
 • a ďalšie potrebné doklady, ak tak ustanovujú osobitné predpisy

Máte záujem o naše služby? Napíšte nám.

  O ktoré služby máte záujem?
  Dokumentácia BOZP + školenie Bezpečnostnotechnická služba (BTS) Dokumentácia ochrany pred požiarmi + školenie (OPP) Pracovná zdravotná služba (PZS) Bezpečnostné a zdravotné značenie
  Kontrola hasiacich prístrojov
  Informácie o spoločnosti Kontaktná osoba