Pracovná zdravotná služba je upravená zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane verejného zdravia“). K danému zákonu prislúcha aj množstvo vykonávacích predpisov v podobe vyhlášok a nariadení.

Zodpovednosť za zdravie a bezpečnosť pracovníkov nesie ich zamestnávateľ. Preto je cieľom pracovnej zdravotnej služby najmä ochrana a podpora zdravia zamestnancov, zlepšovanie pracovných podmienok a pracovného prostredia a udržiavanie zdravia podniku ako celku. Radíme zamestnávateľom, pracovníkom a iným zamestnancom podniku, ako zabezpečiť riadne dodržiavanie zdravého a bezpečného pracovného prostredia.

Prax v oblasti ochrany zdravia pri práci je širšia a nezahŕňa len činnosti vykonávané zdravotníckou službou. Je to multidisciplinárna a viacodvetvová činnosť, do ktorej sú okrem profesionálov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zapojení aj iní odborníci v podniku aj mimo neho, ako aj príslušné orgány, zamestnávatelia, pracovníci a ich zástupcovia. Preto je potrebný dobre rozvinutý a koordinovaný systém na pracovisku, ktorý vám pomôžeme dosiahnuť. Potrebná infraštruktúra by mala zahŕňať všetky administratívne, organizačné a operačné systémy, ktoré sú potrebné na úspešné vykonávanie služieb v oblasti zdravia pri práci a na zabezpečenie jej systematického rozvoja a neustáleho zlepšovania.V rámci PZS vykonávame:

 • hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a spôsobu vykonávania práce z hľadiska jeho možného vplyvu na zdravie zamestnancov;
 • hodnotíme zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, podieľame sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhujeme zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizík;
 • vyhotovujeme návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík, podporujeme prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia;
 • poskytujeme primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia;
 • zúčastňujeme sa na zostavení programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov a na zlepšovaní pracovných podmienok a mnoho ďalšieho.

Vytvorenie a dodržiavanie bezpečného a zdravého pracovného prostredia pre zamestnancov sa odrazí aj na samotných výkonoch a výstupoch spoločnosti. Preto neváhajte a zabezpečte optimálne pracovné prostredie pre vašich pracovníkov čo najskôr.

Máte záujem o naše služby? Napíšte nám.

  O ktoré služby máte záujem?
  Dokumentácia BOZP + školenie Bezpečnostnotechnická služba (BTS) Dokumentácia ochrany pred požiarmi + školenie (OPP) Pracovná zdravotná služba (PZS) Bezpečnostné a zdravotné značenie
  Kontrola hasiacich prístrojov
  Informácie o spoločnosti Kontaktná osoba