Pracovná zdravotná služba je upravená zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane verejného zdravia“). K týmto zákonom prislúcha aj množstvo vykonávacích predpisov v podobe vyhlášok a nariadení.

V rámci PZS vykonávame:

  • hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a spôsobu vykonávania práce z hľadiska jeho možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
  • hodnotíme zdravotné riziká , ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, a podieľame sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhujeme zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizík,
  • vypracúvame návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík, podporujeme prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,
  • poskytujeme primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia,
  • zúčastňujeme sa na vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov a na zlepšovaní pracovných podmienok

Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 17:30.

Radi vám pripravíme nezáväznú cenovú ponuku

O ktoré služby máte záujem?

Dokumentácia BOZP + školenie
Bezpečnostnotechnická služba (BTS)
Dokumentácia ochrany pred požiarmi + školenie (OPP)
Pracovná zdravotná služba (PZS)
Bezpečnostné a zdravotné značenie

Informácie o spoločnosti


Kontaktná osoba