Čo znamená BOZP?

Pod skratkou BOZP si môžeme vybaviť súbor všeobecných zásad prevencie a základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pre vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.

Čo je to BOZP

Čo musí spraviť firma, aby mala BOZP v poriadku?

1. dať si vypracovať dokumentáciu BOZP (potrebné dodať údaje o zamestnancoch a popis ich pracovnej činnosti)

2. sprístupniť priestory pre obhliadku bezpečnostnému technikovi 3MON s.r.o.

3. vyškoliť zamestnancov firmy v problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Koľko času potrebujeme?

Dokumentáciu vám vypracujeme zvyčajne do 1 týždňa od dodania všetkých potrebných dokumentov. Na školenie zamestnancov je potrebné vyhradiť si jeden pracovný deň.
 
Čas závisí od veľkosti spoločnsoti a  jej charakteru, preto sa môže dĺžka vypracovania potrebnej dokumentácie predĺžiť.
Náklady na BOZP - BOZP-skolenia.sk

Aká je cena BOZP služieb?

Vypracovanie dokumentácie BOZP od 220€
BOZP školenie zamestnancov 20€ / zamestnanec

Vypracovanie dokumentácie je jednorázové v prípade, že sa nemení zameranie a druh vykonávaných činností firmy.

Zamestnancov je potrebné vyškoliť pri nástupe do práce, alebo pri presune zamestnanca na inú pracovnú pozíciu, kde prichádza do kontaktu s inými pracovnými postupmi a zariadeniami.

Máte záujem o naše služby? Napíšte nám.

    O ktoré služby máte záujem?
    Dokumentácia BOZP + školenie Bezpečnostnotechnická služba (BTS) Dokumentácia ochrany pred požiarmi + školenie (OPP) Pracovná zdravotná služba (PZS) Bezpečnostné a zdravotné značenie
    Kontrola hasiacich prístrojov
    Informácie o spoločnosti Kontaktná osoba