Vyhradené technické zariadenia sú téma, ktorá sa týka nielen zamestnávateľov a pracovného prostredia, ale taktiež aj bežných fyzických osôb a domácností. Postupne si prejdeme 4 hlavné skupiny VTZ – tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové. V závere článku Vám priblížime tiež problematiku a povinnosti pre plynové a tlakové zariadenia v domácnostiach a bytových domoch.

Požiadavky na bezpečnosť technických zariadení určuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP). Podľa tohto zákona je oprávnenou právnickou osobou na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení Technická inšpekcia.

Čo konkrétne zahŕňa overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení? V krátkosti je to nasledovné:

  • Overovanie odbornej spôsobilosti zamestnávateľa (prípadne fyzickej osoby) na odborné prehliadky, skúšky a opravy
  • Vykonávanie prehliadok a skúšok na VTZ
  • Posudzovanie, či VTZ, materiál a príslušné dokumentácie spĺňajú požiadavky BOZP

Technická inšpekcia je teda orgán, ktorý Vám na základe žiadosti a za úhradu poskytne ktorékoľvek z vyššie uvedených služieb. (pozn.: tieto služby Vám môže poskytnúť aj iná právnická osoba, ktorá má od Technickej inšpekcie príslušné osvedčenie a oprávnenie) Orgán, ktorý dohliada na to, či ste si všetky povinnosti, ktoré Vám zo zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) vyplývajú, je Inšpektorát práce – ten vykonáva pravidelné kontroly zamestnávateľov a dodržiavania BOZP.

Tlakové zariadenia

Tlakovým zariadením rozumieme teleso, ktoré je skonštruované a zhotovené tak, aby v ňom mohla byť umiestnená tekutina pod tlakom. Tlakové zariadenie môže pozostávať aj z viac ako jednej komory. Patria sem napríklad kotle, nádoby, potrubia a bezpečnostné zariadenia.

Rozlišujeme tlakové zariadenia skupiny A, B a C. Ich presná klasifikácia je uvedená v prílohe č.1 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Na základe žiadosti Technická inšpekcia preveruje takzvanú konštrukčnú dokumentáciu (KD) zariadení. Samotné posúdenie KD vykonáva inšpektor Technickej inšpekcie. Rozsah KD je uvedený v prílohe č.2 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Hlavným účelom KD je zabezpečenie vylúčenia ohrozenia počas doby životnosti zariadenia.

Zdvíhacie zariadenia

Najčastejšími zdvíhacími zariadeniami sú žeriavy, pohyblivé pracovné plošiny, výťahy, pohyblivé schody, lyžiarske vleky,… Rovnako ako pri tlakových zariadeniach, aj tu rozlišujeme zdvíhacie zariadenia skupiny A, B a C. Klasifikácia je rovnako ako v predošlej kategórii, uvedená v prílohe č.1 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Pri zdvíhacích zariadeniach je tiež požiadavka na zabezpečenie konštrukčnej dokumentácie (KD) a jej rozsah uvedený v prílohe č.2 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Elektrické zariadenia

Vyhradené technické zariadenia elektrické sú technické zariadenia na výrobu alebo premenu elektrickej energie, elektrické siete a elektrické inštalácie. Ich konkrétne rozdelenie do skupín A, B a C je tiež v prílohe č.1 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Pre každé VZT elektrické určuje podmienky zaistenia BOZP technická dokumentácia, ktorú nájdete pod pojmom konštrukčná dokumentácia (KD) v prílohe č.2 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Pri VTZ elektrických vzniká aj požiadavka na obsah sprievodnej dokumentácie zariadenia. Konkrétne požiadavky sú uvedené v prílohe č. 3 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., avšak vo všeobecnosti takáto sprievodná dokumentácia obsahuje informácie o spôsobe používania zariadenia, návod na obsluhu, opravu a údržbu, návod na montáž, požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb obsluhujúcich zariadenia, certifikáty a podobne.

Plynové zariadenia

Plynové zariadenia sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi (napríklad metán, vodík, dusík, oxid uhličitý, kyslík, čpavok,…). Medzi najbežnejšie patria zariadenia na výrobu plynov a úpravu jeho zloženia, zariadenia na skladovanie plynov a plnenie nádob na dopravu plynov, tlakové a kompresové stanice, rozvody plynu a iné.

Rozdelenie technických zariadení plynových do skupín A, B a C je rovnako ako pri ostatných v prílohe č.1 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Požiadavky na obsah konštrukčnej dokumentácie sú uvedené v prílohe č.2 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a požiadavky na obsah sprievodnej dokumentácie v prílohe č. 3 Vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Plynové a tlakové zariadenia v domácnostiach a bytových domoch

Veľké množstvo domácností disponuje plynovým kotlom alebo sporákom. V rámci zabránenia riziku výbuchu plynu a otravy oxidom uhoľnatým je dobré nechať si pravidelne kontrolovať plynové rozvody a plynové spotrebiče či už v rodinnom dome alebo v byte.

 

Čo vlastne revízia plynového zariadenia znamená, ako často je potrebné ju vykonávať a čo pri nech technik kontroluje?

Revízia plynového zariadenia je vlastne kontrola plynovodu a plynových spotrebičov odborne spôsobilou osobou, teda revíznym technikom. Cieľom kontroly je zabezpečiť bezporuchovú a bezpečnú prevádzku plynových zariadení bez ohrozenia úniku plynu a následnej otravy oxidom uhličitým. Vždy pred zapojením nového odberného miesta na plyn je potrebné vykonať revíziu a tlakovú skúšku plynovodu.

Počas revízie revízny technik kontroluje celé plynové zariadenie – to znamená plynovod a plynové spotrebiče. Kontroluje tlak plynu, tesnosť plynovodu, spoje, uchytenie plynovodu, označenia, pripojenie plynových spotrebičov, plynové meracie hodiny, odvod spalín od spotrebičov (pri komínoch). Revízny technik by Vám tiež mal poskytnúť poradenstvo v oblasti plynárenstva, vykurovania a úspory energií a v závere celkovo vyhodnotiť situáciu a vypracovať revíznu správu. Po dohode s majiteľom môže revízny technik tiež odstrániť prípadnú zistenú poruchu zariadenia, avšak cena za opravu je účtovaná samostatne, mimo ceny revízie.

Revízia plynových zariadení a spotrebičov sa v rodinných domoch a bytoch odporúča 1 x ročne (nie je povinná, je to len odporúčanie). Čo sa týka zákonných povinností – zákon o tepelnej energetike určuje majiteľovi domu povinnosť len udržiavať plynové rozvody a zariadenia v dobrom technickom stave. Na čo si treba dať pozor je fakt, že častokrát si poisťovne vyžadujú potvrdenie o vykonanej revízii v prípade náhrady škôd spôsobených plynovými zariadeniami.

V prípade, že osoba vlastní pri dome tlakovú regulačnú stanicu, je povinná vykonávať jej revíziu každý polrok a tlakovú skúšku každý rok.