Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Je cenná pre zamestnanca a je prínosom pre zamestnávateľa. Európsky týždeň BOZP sa koná od 23. do 27. októbra. Tento ročník odštartuje dvojročnú kampaň zameranú na bezpečnú a zdravú prácu v digitálnej dobe, ktorú predstaví európsky komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit.

V spoločnosti 3MON sa staráme o bezpečnosť a zdravie vašich zamestnancov. Rozhodli sme sa preto do kampane Zdravé pracoviská na roky 2023-2025 zapojiť.
Pozrime sa bližšie o čom táto kampaň vlastne je.

Digitálne technológie na pracoviskách

Digitálne technológie menia nielen spôsob našej práce, ale aj miesto a čas jej výkonu. Robotika a umelá inteligencia (Artificial Intelligence, AI) podporujú a nahrádzajú personál pracujúci v nebezpečných prostrediach. Vďaka veľkým dátam sú monitorovacie systémy efektívnejšie.

Práca na diaľku ponúka zamestnancom väčšiu autonómiu a flexibilitu.
Na základe prieskumu ESENER 2019, EU-OSHA, viac ako 80% pracovísk v celej Európe používa osobné počítače, notebooky, tablety, smartfóny a iné mobilné zariadenia.

Pracovníci EÚ najviac používajú:

• 73% notebooky, tablety a smartfóny
• 11% nositeľné zariadenia
• 5% stroje alebo roboty s umelou inteligenciou
• 3% roboty, ktoré komunikujú s pracovníkom

V roku 2022 pracovalo 17% zamestnancov prevažne z domu, 90% z nich používalo digitálne technológie.

Najčastejšie sa s používaním digitálnych technológií spájajú psychosociálne riziká ako napríklad časová tieseň, dlhý alebo nepravidelný pracovný čas, zlá komunikácia a spolupráca, neistota zamestnania.

Prieskum ukázal, že rýchla digitalizácia pracovísk vytvorila mnoho nových príležitostí pre efektívnosť a produktivitu. Priniesla však aj nové výzvy pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).

Tieto riziká je potrebné náležite posúdiť a riadiť, aby sa zabezpečilo, že pracovníci v
Európe budú môcť vykonávať svoje činnosti bezpečne a bez ohrozenia ich zdravia.

Cieľ kampane Zdravé pracoviská 2023 – 2025

Je dôležité zvýšiť informovanosť o význame BOZP v digitálnej dobe a zabezpečiť, aby sa na pracovisku uplatňoval prístup k digitalizácii zameraný na človeka.

“Digitálne technológie na pracovisku sú pre pracovníkov bezpečné a prospešné, pokiaľ sa možné riziká riadne posudzujú a riadia”

Cieľom kampane je preto nasledovné:

 • zlepšiť poznatky o bezpečnom a produktívnom využívaní digitálnych technológií vo všetkých odvetviach
 • zvýšiť informovanosť o výzvach v oblasti BOZP, ktoré súvisia s digitálnou transformáciou práce
 • informovať o vznikajúcich rizikách a príležitostiach
 • podporovať posudzovanie rizík a bezpečné riadenie digitálnych technológií na pracovisku
 • podnecovať výmenu informácií a osvedčených postupov medzi príslušnými zainteresovanými stranami

Príležitosti digitalizácie na pracoviskách

Využívanie digitálnych technológií na pracovisku prinášajú nové možnosti pre zamestnancov a zamestnávateľov vrátane nových príležitostí na zlepšenie BOZP:
 • Automatizácia presúva opakujúce sa, pracovne náročné a nebezpečné úlohy na stroje.
 • Robotika a umelá inteligencia podporujú a nahrádzajú pracovníkov v nebezpečnom pracovnom prostredí.
 • Digitálne technológie a technológie zvyšujúce výkon (napr. exoskeletony) zlepšujú prístup na trh práce pre znevýhodnených pracovníkov, ako sú pracovníci so zdravotným postihnutím, migranti alebo pracovníci nachádzajúci sa v oblastiach s nedostatkom pracovných príležitostí.
 • Lepšie monitorovanie v kombinácii s veľkými dátami umožňuje včasnejšie a efektívnejšie zásahy.
 • Lepšia rovnováha medzi pracovným a súkromným životom, flexibilita a autonómia pre pracovníkov, ktorí môžu pracovať z domu.

Výzvy BOZP pri používaní digitálnych technológii

Výzvy a riziká pre BOZP vyplývajúce z používania digitálnych technológií na pracovisku:

 • Digitálne monitorovanie, strata autonómie, zintenzívnenie práce a tlak na výkon pri určitom štandarde.
 • Úlohy stredného manažmentu sú nahradené algoritmami, ktoré prideľujú úlohy podriadeným a monitorujú ich výkon.
 • Strata kontroly nad prácou, fragmentácia pracovných úloh na veľmi jednoduché úlohy, ktoré
  sa majú vykonávať štandardným spôsobom, zúžená náplň práce a strata zručností vykonávania
  pracovných úloh.
 • Izolácia pracovníkov, nárast virtuálnych interakcií a strata vzájomnej podpory.
 • Nesprávne alebo nespravodlivé rozhodnutia o pracovníkoch vyplývajúce
  z automatizovaných alebo poloautomatizovaných procesov využívajúcich údaje a/alebo softvér, ktoré obsahujú chyby.
 • Systémy stimulov a pokút a hodnotenie výkonu pracovníkov.
 • Nejasná zodpovednosť za BOZP a uplatniteľnosť existujúceho regulačného rámca BOZP.
 • Mobilita, flexibilita, nepretržitá dostupnosť a stieranie hraníc medzi pracovným a súkromným životom.

Prioritné oblasti kampane Zdravé pracoviská 2023 – 2025

Kampaň sa zameriava na päť prioritných oblastí. Skúmajú sa v nich príležitosti vyplývajúce z digitálnych technológií a zároveň sa v nich riešia všetky potenciálne výzvy:

 1. Práca pre digitálne platformy
 2. Automatizácia úloh
 3. Práca na diaľku a hybridná práca
 4. Riadenie pracovníkov prostredníctvom AI
 5. Inteligentné digitálne systémy

Zameraním sa na tieto oblasti, podporou osvedčených postupov a zvyšovaním informovanosti o význame tejto témy možno všetkým pracovníkom v Európskej únii ponúknuť bezpečnejšie, zdravšie a udržateľnejšie digitálne pracovné prostredie. Organizátorom kampane Zdravé pracoviská je EU-OSHA, ktorá prispieva k tomu, aby sa Európa stala bezpečnejším, zdravším a produktívnejším pracoviskom. Táto agentúra vyzvala k účasti na kampani aj vedcov a odborníkov BOZP.

3MON poskytuje služby BOZP a považujeme za milú povinnosť zúčastniť sa tejto kampane a prinášať vám informácie o vplyve digitálnych technológií na prácu a pracoviská a o tom, ako s nimi zaobchádzať. Zaujala vás táto kampaň a máte záujem vedieť viac, stiahnite si kompletného sprievodcu kampane Zdravé pracoviská 2023 – 2025, Bezpečná a zdravá práca v dobe digitálnej.

Ste spoločnosť v priemyselnom odvetví a využívate digitálne technológie pri riadení a prevencii rizík? Zapojte sa do súťaže a získajte Cenu za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská.

Máte záujem o naše služby? Ozvite sa nám.

  O ktoré služby máte záujem?
  Dokumentácia BOZP + školenie Bezpečnostnotechnická služba (BTS) Dokumentácia ochrany pred požiarmi + školenie (OPP) Pracovná zdravotná služba (PZS) Bezpečnostné a zdravotné značenie
  Kontrola hasiacich prístrojov
  Informácie o spoločnosti Kontaktná osoba