Pandémia koronavírusu pretvorila spôsob práce v mnohých spoločnostiach. Firmy „presedlali“ na home office, no hoci je táto zmena vnímaná zväčša ako pracovný benefit, prináša so sebou tiež otázky.  A keďže je pravdepodobné, že home office s nami (v istej miere) zostane aj po pandémii, je dobré poznať právne predpoklady tohto inštitútu.

Zamestnávatelia majú povinnosti v rámci BOZP aj voči zamestnancom, ktorí pracujú zo svojho obydlia. A keďže právna úprava inštitútu home office nie je dostatočná, otázniky sa vynárajú pri pracovných pomôckach, kontrole zamestnancov či nebodaj úrazoch.  Na čo teda nezabudnúť?

Čo (nie) je home office?

Od 21. marca 2021 je v platnosti novela Zákonníka práce, ktorá spresňuje pojmy rôznych foriem práce z domu. Netreba si ich zamieňať, pretože v rámci napríklad pracovného času či povinností zamestnávateľa neznamenajú to isté:

  1. domácka práca, telepráca – práce, ktoré vykonáva zamestnanec za podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste (domácka práca) resp. práca podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií (telepráca) v pracovnom čase, ktorý si zamestnanec najčastejšie sám rozvrhuje.
  2. home office – práca vykonávaná príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste. Pracovný čas aj iné náležitosti sú zvyčajne pevne dané.

Nedostatočnosť právnej úpravy home officu žiaľ spočíva v tom, že Zákonník práce neupravuje bližšie jeho podmienky. Je vhodné si ich preto vopred so zamestnancom dohodnúť v internom predpise alebo v dodatku k pracovnej zmluve.

Vedeli ste, že?

Zamestnávateľ nie je zodpovedný za stav pracoviska, v ktorom jeho zamestnanci vykonávajú home office. To znamená, že nezodpovedá za stav elektroinštalácie, vykurovacích zariadení ani iného vybavenia priestoru, vrátane možnosti ergonomického sedenia.

Môže však zamestnancovi poskytnúť stoličku, pracovný stôl, prípadne iné vybavenie, ktoré zdvihne úroveň BOZP v „obývačke“ zamestnancov.

BOZP a homeoffice - BOZP-skolenia.sk

Konkrétne BOZP povinnosti zamestnávateľa pri home-office

  • Vykonávať oboznamovanie zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
  • Pridelenie pracovného prostriedku potrebného na výkon práce. Pracovný prostriedok musí byť vhodný na danú prácu a mať overený stav bezpečnosti. 

Ak je pracovnou pomôckou notebook prípadne počítač, je dobré myslieť na bezpečnosť citlivých firemných dát a GDPR.  

  • Pri práci s výpočtovou technikou treba zabezpečiť pravidelné prerušovanie práce najneskôr po štyroch hodinách nepretržitej práce.

Odporúča sa poučiť zamestnancov o správnom spôsobe sedenia, o jednoduchých cvikoch na predchádzanie bolesti (krčnej) chrbtice či hlavy, čo sú najčastejšie „choroby“ administratívnej práce.

  • Zabezpečiť, aby používanie ktoréhokoľvek zariadenia, ktoré je súčasťou pracoviska so zobrazovacou jednotkou, neohrozovalo bezpečnosť a zdravie zamestnancov
  • Zabezpečiť, aby klávesnica bola od zobrazovacej jednotky oddelená a aby zodpovedala ergonomickým zásadám. S notebookom treba prideliť aj klávesnicu a myš, pri celodennej práci je odporúčaný aj monitor, nakoľko obrazovka notebooku na takúto prácu nie je vhodná.

Pracovný úraz – je možná kontrola?

Bohužiaľ, stalo sa a pracovný úraz je na svete? Ako ale dokázať, že sa naozaj stal pri výkone povolania zamestnanca?  Pri práci z domu je minimálna pravdepodobnosť, že by úraz videl iný zamestnanec, ktorý by mohol potvrdiť či vyvrátiť jednu verziu. Pre zamestnávateľa je preto náročné určiť, či je daný úraz naozaj pracovný.

Zákon neumožňuje vstup do obydlia zamestnanca, hoci ten by to mal v záujme rýchlejšieho šetrenia udalosti strpieť.  V prípade, ak zamestnanec odmietne zamestnávateľovi vstúpiť do jeho domova, je možné využiť inšpektorov práce, ktorým by pri výkone inšpekcie zamestnanec nemal odmietnuť prístup do obydlia.

Kontrola práce pri homeoffice - BOZP-skolenia.sk
Zamestnanci v kancelárii - BOZP-skolenia.sk

Budúcnosť je home office

Home office je zrejme najčastejšie skloňovaným výrazom v pracovnom svete posledného obdobia. Vhodné je ale umožniť zamestnancom príležitostne prísť do bežného pracoviska, čo pomôže nielen vzťahom na pracovisku a psychohygiene, ale aj konštruktívnejšiemu riešeniu pracovných úloh.

Netreba teda zabúdať, že aj pri pracovaní v pohodlí domova platia zákony a pravidlá.  Ak by ste mali záujem skonzultovať konkrétne povinnosti, prípadne o pomoc pri vypracovaní  interného predpisu o práci na home office, pokojne nás kontaktujte.

Budúcnosť je home office

Home office je zrejme najčastejšie skloňovaným výrazom v pracovnom svete posledného obdobia. Vhodné je ale umožniť zamestnancom príležitostne prísť do bežného pracoviska, čo pomôže nielen vzťahom na pracovisku a psychohygiene, ale aj konštruktívnejšiemu riešeniu pracovných úloh.

Netreba teda zabúdať, že aj pri pracovaní v pohodlí domova platia zákony a pravidlá.  Ak by ste mali záujem skonzultovať konkrétne povinnosti, prípadne o pomoc pri vypracovaní  interného predpisu o práci na home office, pokojne nás kontaktujte.

Zamestnanci v kancelárii - BOZP-skolenia.sk

Kam ďalej?